Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:
1) sporządza akty notarialne;
2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
3) sporządza poświadczenia;
4) doręcza oświadczenia;
5) spisuje protokoły;
6) sporządza protesty weksli i czeków;
7) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
8) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
9) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
10) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.