Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne;

2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

3) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;

4) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;

5) sporządza poświadczenia;

6) spisuje protokoły;

7) sporządza protesty weksli i czeków;

8) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

9) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

10) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

11) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

12) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.